Scroll top
jess-bailey-l3N9Q27zULw-unsplash

Onze organisatie

KOOS is een organisatie voor kinderopvang in de regio Salland en Apeldoorn. KOOS biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderbemiddeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De ambitie is om in de snel veranderende omgeving verder te bouwen aan het uitstekende aanbod voor ouders en kinderen, dit in een intensieve samenwerking met het primair onderwijs. Sleutelwoorden hierbij zijn samenwerking met lokale partners, ontwikkeling van onze medewerkers en onze dienstverlening. Het beleid van KOOS is hierbij ondersteunend en kadergevend.

Structuur

KOOS kent een platte organisatiestructuur, waarbij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gedecentraliseerd zijn. Hiervoor hebben we gekozen omdat we ruimte willen geven aan talent en ambitie van onze medewerkers.

De structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Algemene beschrijving
Kinderopvang KOOS is een organisatie die werkt volgens een Raad van Toezicht-model.
De Raad van Toezicht is onafhankelijk, onpartijdig en houdt integraal toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het beleid en het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht fungeert derhalve niet alleen als toezichthouder maar ook als werkgever, sparringpartner en adviseur van de bestuurder.
De Raad van Toezicht houdt, namens de belanghebbenden in de samenleving, toezicht vanuit de erkenning dat Kinderopvang Koos functioneert in een specifieke maatschappelijke context en dat de organisatie een publieke functie heeft en voor een maatschappelijke opgave staat.

De taken van de Raad van Toezicht zijn in statuten vastgelegd en er is een aansluitend aanvullend reglement beschikbaar. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit en evaluatie van zijn eigen functioneren en handelt binnen de wetgeving, de governance code van de kinderopvang en de eigen statuten.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar en komt daarnaast éénmaal per jaar samen met het MT en OR van kinderopvang KOOS.

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter en wordt bijgestaan door een secretaris. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling van mensen met een diverse achtergrond, deskundigheid en competenties, die complementair aan elkaar zijn en er wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang KOOS de komende jaren nodig heeft.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit leden:
– Jan-Willem Stegeman, voorzitter
– Susanne Bergman, vice-voorzitter
– Ronald Weenk
– Annemarie van de Vondervoort
– Mariska Beltman

De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van Kinderopvang KOOS en van de directeur-bestuurder alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die Kinderopvang KOOS heeft en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. Sinds het najaar van 2009 heeft de kinderopvang een Governance Code. Deze code wordt ook door Kinderopvang KOOS nageleefd.
De Governance Code Kinderopvang bestrijkt vier hoofdgebieden:
– Principes: integriteit, openheid.
– Processen: maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden.
– Prestaties: duidelijke doelstellingen, waarborgen van kwaliteit, vermogen tot leren.
– Personen: rollen van bestuur en bestuurder, Raad van Toezicht en toezichthouders.

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt met een algemeen competentieprofiel, dat voor alle leden van toepassing is, en met een specifiek profiel dat geldt voor de individuele leden en met een aanvullend profiel voor de voorzitter.

Algemeen competentieprofiel
Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende kenmerken:
– in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het management / beschikt over management/bestuurlijke ervaring.
– het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als proactieve sparringpartner terzijde te staan en om het beleid van Kinderopvang Koos en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
– in staat afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren; betrokken te zijn bij wat er speelt binnen Kinderopvang KOOS en directe omgeving, zonder daarvoor de afstand te verliezen die past bij de toezichtfunctie;
– in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad van Toezicht én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen vanuit een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van de bestuurder, de medetoezichthouders en overige direct bij de organisatie betrokkenen;
– is integer, heeft een sterk normbesef, is zorgvuldig en beschouwt verkregen informatie als vertrouwelijk;
– heeft visie en strategisch inzicht;
– bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels;
– affiniteit met de Kinderopvangbranche en een brede maatschappelijke oriëntatie.

Profiel voorzitter
Voor de voorzitter gelden in aanvulling op het algemene profiel de volgende specifieke eisen:
– in staat het toezichtproces adequaat te regisseren;
– is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de kinderopvang en het toezicht;
– is een bruggenbouwer die collegialiteit in de Raad van Toezicht bewaakt en zowel teamvorming als kritische zin bevordert;
– kan de organisatie desgewenst goed extern vertegenwoordigen;
– in staat als klankbord, sparringpartner en adviseur voor de bestuurder te fungeren;
– beschikt over diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten;
– beschikt over een breed, voor de organisatie relevant netwerk.
Aanvullende taak van de voorzitter:
– is het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder;
– de voorzitter heeft tussen de vergaderingen door geregeld contact met de bestuurder.

Profiel leden
Van individuele leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij aan één of meer van de volgende specifieke profielen voldoen:
– deskundigheid op het gebied van (de kwaliteit van) kinderopvang;
– deskundigheid op het gebeid van HRM en/of organisatieontwikkeling;
– financieel-economische en/of fiscale deskundigheid;
– deskundigheid op juridisch en/of bestuurlijk terrein;

Deze deskundigheden en ervaringen dragen in combinatie met de algemene competenties bij aan de kwaliteit van het toezicht door de individuele leden en de Raad van Toezicht als geheel. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang KOOS de komende jaren nodig heeft.

De commissies van de Raad van Toezicht
Voor het uitoefenen van zijn taken kent de Raad van Toezicht van kinderopvang KOOS formeel drie commissies; de commissie financiën, remuneratiecommissie en commissie kwaliteit, veiligheid en pedagogisch beleid. Elke commissie is gericht op specifieke thema’s als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren over hun bevindingen in de (eerstvolgende) vergadering van de Raad van Toezicht.

 • Commissie financiën (auditcommissie)
  Op dit moment is er geen formele commissie en neemt één van de leden van de Raad van Toezicht met financiële achtergrond het directe contact met de controller en het voorwerp met betrekking tot de financiële zaken waar.
  Op verzoek van de Raad van Toezicht kan de Controller tijdens formele vergaderingen worden uitgenodigd worden om toelichting te geven op rapportages of andere financiële bespreekpunten.
 • Commissie kwaliteit, veiligheid en pedagogisch beleid
  De commissie heeft als doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit van het pedagogisch beleid en veiligheid op de locaties. De twee leden van de Raad van Toezicht (waarvan minimaal één met een pedagogische achtergrond) schakelen met vertegenwoordigers van kinderopvang KOOS.
 • Remuneratiecommissie
  De remuneratiecommissie is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor het werkgeverschap, HRM en organisatie, waaronder de beoordeling en honorering (remuneratie), van de bestuurder. De honorering kent grenzen die zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het salaris van de bestuurder is gebaseerd op de adviestabellen behorende bij Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de VTOI NVTK. Er wordt jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder gehouden door de remuneratiecommissie. Vanuit de Raad van Toezicht is het lid met de HRM achtergrond voorzitter van deze commissie.

Honorering
De honorering voor de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht is conform de adviesregeling Honorering Toezichthouders Kinderopvang van de VTOI NVTK. Hierover wordt jaarlijks in de laatste vergadering van het jaar een besluit genomen.

De honorering van de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt jaarlijks openbaar gemaakt.

De integrale tekst van de Governance Code Kinderopvang lezen?

meisje lezen

Enthousiast geworden? Schrijf je in bij jouw locatie.

Wil je een locatie bekijken? Vraag een rondleiding aan.