kinderopvang

KOOS doet veel meer dan alleen maar kinderen opvangen. Ouders mogen dat ook van ons verwachten. Kinderen worden op verschillende manieren uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van het kind.

De pedagogische visie van KOOS op kinderopvang luidt:

Het scheppen van een stimulerende en prikkelende omgeving waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanuit deze veilige basis kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale kinderen/mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen. Dit gebeurt in goed overleg met ouders.

Opvoeden is een begeleidingsproces van het kind tot volwassenheid en zelfstandigheid. Het is belangrijk om een stimulerende omgeving te bieden, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen in wisselwerking met zijn omgeving.

Onze pedagogische hoofddoelstelling is:

Kinderen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten onderkennen en benutten, en tegelijkertijd respect hebben voor de eigenheid van andere mensen, ook als die afwijkt van hun eigen waarden en normen.

Uit het pedagogisch hoofddoel hebben wij de volgende uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van de leid(st)ers afgeleid:

  • Rechtdoen aan de persoonlijkheid en identiteit van elk kind
  • Stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Stimuleren van het gevoel van eigenwaarde
  • Aanleren van sociaal gedrag
  • Overdragen van waarden en normen
  • Het kind helpen met zijn emoties om te gaan
  • Continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden
  • Veiligheid en geborgenheid bieden

Bekijk hier het volledige pedagogisch beleid